Tietosuojaseloste

Millpoint Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste.


1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Millpoint Oy

Verkkosivut: www.millpoint.fi

Osoite: Yläniitynkatu 1, 53550 Lappeenranta, Suomi/Finland

Puh. (05) 5412 222

Sähköposti: myynti(at)millpoint.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Pakarinen
044 541 2230
heli.pakarinen@millpoint.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Millpoint Oy:ssä toimii

Heli Pakarinen
044 5412230
heli.pakarinen@millpoint.fi.

4 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

5 Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme asiakasrekisterissämme asiakassuhteeseen perustuen seuraavia pääosin julkisesti saatavilla olevia tietoja: Yritysten (asiakkaiden) tietoja kerätään asiakas-sekä kumppanuussuhteen ylläpitoon ja hoitamiseen liittyvien tehtävien suorittamiseksi seuraavista syistä:

- Tarjousten laadinta
- Tilausten käsittely
- Markkinointi (suoramarkkinointi niin postitse kuin digitaalisesti)
- Asiakassuhteen ylläpitäminen (palautteet, palvelun laadun tarkkailu, analysointi ja kehittämi-nen)
- Lakiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen

6 Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterissämme asiakassuhteeseen perustuen seuraavia julkisia tietoja:

- Yrityksen nimi
- Yrityksen postiosoite
- Yrityksen yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
- Yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot

Lisäksi asiakkaasta on asiakassuhteeseen perustuen kerätty seuraavia tietoja:

- Asiakassuhteen historiatiedot (tarjouspyynnöt, tilaukset ja reklamaatiot sekä muut normaaliin asiakassuhteeseen kuuluvat dokumentoitavat tiedot)

Rekisterin tiedot on kerätty suoraan asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja päivitetty tarvittaessa asiakassuhteen voimassaollessa asiakkaan antamilla uusilla tiedoilla.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niitä luovutetaan tarvittaessa, mikäli lakiin tai viranomaisvalvontaan liittyen se on perusteltua tai mikäli tietojen luovutuksella eteenpäin on asiakassuhteen ylläpitämisen kannalta merkittävää etua asiakkaalle.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ilman asiakkaan nimenomaista lupaa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Millpoint Oy
Yläniitynkatu 1
53550 Lappeenranta

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistaman henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto asiakasrekisterissä kohtuullisessa ajassa. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 Muut asiakastietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Millpoint Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Millpoint Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Millpoint Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 21.5.2018.